Υποκαπνισμός με φωσφίνη (PH3)

Υποκαπνισμός με φωσφίνη (PH3). Σε καθαρή μορφή είναι πολύ εύφλεκτη και με μεγάλη διεισδυτικότητα. Η φωσφίνη προς υποκαπνισμό εμφανίζεται με τη μορφή δισκίων, σφαιριδίων, σακιδίων ή φακέλων, κουβερτών, πλακιδίων και ταινιών

Υποκαπνισμός με φωσφίνη (PH3)

Οι μέθοδοι υποκαπνισμού πρέπει να γίνονται με την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης που διατίθενται στην αγορά και είναι εγκεκριμένα (ταμπλέτες, σφαιρίδια, δισκία ή καλυμμένες μορφές εντός σακιδίων). Για τον υποκαπνισμό με φωσφίνη θα πρέπει να ακολουθείται πάντα ένα πρότυπο ανάλογα με την εφαρμογή, όπως είναι ο υποκαπνισμός για την απεντόμωση κενών χώρων (π.χ. σιλό), μονάδων μεταφοράς, υποκαπνισμός σε εμπορευματοκιβώτια – κοντέινερ  και χύδην ή ενσακκιασμένων εμπορευμάτων.

Υποκαπνισμός με φωσφίνη (PH3), Χρήση φωσφίνης

Με τον όρο εφαρμογή φωσφίνης αναφερόμαστε στην εφαρμογή οποιονδήποτε σκευάσματος αερίου φωσφίνης με σκοπό τον υποκαπνισμό κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων. Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη γίνεται προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν επιβλαβείς οργανισμοί , Η εφαρμογή της φωσφίνης θα πρέπει βάση νόμου να γίνεται από εταιρία με αδεία απεντομώσεων. Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τον προσχεδιασμό της διαδικασίας.

  • Την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των αερίων.
  • Τον εξαερισμό, την άνευ αερίων απελευθέρωση, τη διάθεση τον απαερωμένου μεταφορέα, και την τήρηση αρχείων.

Τήρηση οδηγιών κατασκευαστή φωσφίνης

Η μη σωστή τήρηση των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή της φωσφινης (δοσολογία, χρόνος έκθεσης και λοιπές σημαντικές οδηγίες χρήσης) δύναται να προκαλέσουν την αποτυχία του υποκαπνισμού ή να δημιουργήσει κινδύνους πού σε διαφορετική περίπτωση Θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν.

Κατάλληλες συνθήκες υποκαπνισμού με φωσφίνη
  1. 0 επιτυχής υποκαπνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον υπό ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες. Ο επιτυχής υποκαπνισμός με χρήση φωσφίνης απαιτεί επαρκώς υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά, η θερμοκρασία αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα. Κατά προτίμηση, το πλέον καταλληλότερο εύρος Θερμοκρασίας υπό την οποία θα πρέπει να εκτελείται η εφαρμογή υποκαπνισμού κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 30°C.

Ο υποκαπνισμός των σπόρων σιτηρών συνήθως διεξάγεται σε περιέκτες που έχουν υγρασία μεταξύ 9 και 14%. Εκτός από τις εξαιρετικά ξηρές κλιματολογικές συνθήκες συνήθης φυσική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι γενικά επαρκής.

Υποκαπνισμός με φωσφίνη (PH3). Εμπορεύματα προς υποκαπνισμό

Οι χώροι,τα αντικείμενα και τα εμπορεύματα πρέπει να είναι  κατάλληλα για εφαρμογή με φωσφίνη. Πριν από την έναρξη του υποκαπνισμού, το προς απολύμανση αντικείμενο,  το εμπόρευμα καθώς και ο περιβάλλον χώρος αυτών πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά. Λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητά τους για την αποτελεσματική, επιτυχή και ασφαλή εφαρμογή με χρήση φωσφίνης. Είναι σημαντικό όλα τα βήματα εργασίας να μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την οποιαδήποτε πρόκληση κινδύνου για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

  1. Η καταλληλότητα για την ορθή σφράγιση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία και την ασφάλεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν δύνανται να ικανοποιηθούν, η εφαρμογή με χρήση υποκαπνισμού με την χρήση φωσφίνης δεν είναι δυνατή.

Φωσφίνη και διάβρωση μετάλλων

Η φωσφίνη διαβρώνει τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι για παράδειγμα ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός και τα κράματά τους. Απαγορεύεται η εφαρμογή υποκαπνισμού με φωσφίνη σε χώρους οι οποίοι περιέχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εξοπλισμός όπως είναι οι πίνακες χειρισμού ή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Εκτός εάν ο εξοπλισμός μπορεί να σφραγιστεί αποτελεσματικά, προκειμένου να προληφθεί η διείσδυση της φωσφίνης.

Περιεκτικότητα σε υγρασία

Βασικά, προϊόντα με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω από 22% μπορούν να απεντομωθούν ασφαλώς με τη χρήση υποκαπνισμού με φωσφίνη. Ωστόσο, υπάρχουν λοιπά προϊόντα τα οποία περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε υγρασία και μπορούν να απεντομωθούν με τη χρήση υποκαπνισμού.